طراحی کلینیک آمل

  • عنوان پروژه: طراحی کلینیک آمل
  • مکان پروژه: آمل
  • کاربری پروژه: کلینیک
  • کارفرما: دکتر دستغیب
  • سال اجرا: 1392
  • متراژ: 100
کارفرمایان
Whatsapp